Granulering av bioaska Hållbar affärsverksamhet

Vid blandförbränning i biokraftverk uppstår värdefull flygaska som utvunnits ur en sidoström. Tidigare har flygaskan deponerats. De kraftverk som bränner biomassa har marknadsförts som miljövänliga alternativ, men hänsyn har inte tagits till nyttoanvändning av sidoströmmar. Förnybar energi ökar inte i naturen, om det inte går att återställa det ursprungliga näringskretsloppet.

Bioflygaska är ett utmärkt gödselmedel. Askgödsling är en stor vinst för naturen och en av de mest lönsamma investeringarna för skogsägarna.

Det finns en bra marknad och bra förutsättningar för utnyttjande av aska. Vi hjälper energiproducenterna att skapa hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja sidoströmmar. Nyttoanvändning av aska är inte bara granulering av pulverformig flygaska utan också en rad olika funktioner som hjälper till att flygaskan blir en kommersiell produkt som till slut sprids som gödselmedel i skogen.


Skatter till vinster

Hårdare miljölagstiftningar och lagar kräver att kraftverkena skall utnyttja och återanvända de sidoprodukter som uppstår i förbränningsprocessen. Att deponera aska medför extra kostnader för energiproducenter. Genom att produktifiera den granulerade askan och genom att sälja den till samma skogsägare som levererar bränsle till kraftverk förvandlas kostnader till försäljningsvinster. Askkorngödsel kan lätt konkurrera med de industriella skogsgödselmedlen. Askkorn produceras nära skogsägarna och på så sätt behöver gödsel inte transporteras från platser långt borta.


Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och miljövänlighet kan förverkligas i praktiken genom att återanvända aska som skogsgödsel. Det är en stor vinst för miljön när deponeringen av aska minskar och näringsämnena återgår till naturen. På samma gång främjas sysselsättningen för lokala människor och den hållbara utvecklingen i hela området. Utöver lokal energi tillverkas lokal och miljövänlig gödsel. Miljövänlighet, gemenskap och positiv publicitet är starka marknadsföringsargument.


Effektiv granulering

Tecwill-granuleringssystemet kan placeras i anslutning till förbränningsanläggningen. Flygaskan doseras från asksilorna till specialblandaren med skruvtransportörer, varefter askan blandas med vatten till en lämplig massa enligt receptet. Den fuktade askblandningen doseras på skivgranulatorn där granuleringen sker som en kontinuerlig process.

Vid behov kan askkorn också blandas med extra näringsämnen. En lämplig sammansättning av näringsämnen kan skräddarsys exakt enligt jordens gödselbehov. De bildade kornen transporteras via ett bandtransportörssystem till mellanlager, bytescontainer eller storsäcksstation, varefter de kan försäljas som skogsgödsel.
Näringsämnenas och biobränslets kretslopp vid produktion av förnybar energi.

Näringsämnenas och biobränslets kretslopp vid produktion av förnybar energi.