Granulering av aska– grönare skogsindustri

Fabrikernas kraftverk producerar energi från produktionsprocessens sidoströmmar. I förbränningsprocessen uppstår nya sidoströmmar som kan utnyttjas och återanvändas. Bioflygaska har tidigare deponerats eller använts vid jordbyggnad då de värdefulla näringsämnena har slösats bort. Det ursprungliga näringskretsloppet har brutits och biomassan nedbryts inte längre i naturen på grund av effektiv skogsavverkning, hyggesavfall och avlägsnande av stubbar. Med askgödsling återställs biomassans och näringsämnenas kretslopp.

Askgödsling är inte bara en stor vinst för naturen utan också en av de mest lönsamma investeringarna för skogsägarna och skogsbolagen. Det blir mera biomassa, trädbeståndets kvalitet blir bättre och skogen kan gallras snabbare.

Det finns bra förutsättningar för utnyttjande av aska. Vi hjälper skogsindustrin att skapa hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja energiproduktionens sidoströmmar. Nyttoanvändning av aska är inte bara granulering av pulverformig flygaska utan också en rad olika funktioner som hjälper till att flygaskan blir en kommersiell produkt som till slut sprids som gödselmedel i skogen.


Grönare framtid

Hårdare miljölagstiftningar och lagar kräver att också skogsindustrin skall utnyttja och återanvända de sidoprodukter som uppstår i förbränningsprocessen. Att deponera aska är inte mera ett beaktansvärt alternativ. Genom att produktifiera den granulerade askan och genom att sälja den till samma skogsägare som levererar råmaterial till kraftverk förvandlas kostnader och skatter till vinster. Askkorngödsel kan lätt konkurrera med sitt pris och sina egenskaper med de industriella skogsgödselmedlen. Askkorngödsel produceras lokalt för lokala kunder.


Naturen tackar

Hållbar utveckling och miljövänlighet kan förverkligas i praktiken genom att återanvända aska som skogsgödsel. Det är en stor vinst för miljön när deponeringen av aska minskar och näringsämnena återgår till naturen. Granulering av flygaska och hela slutleveranskedjan sysselsätter lokala människor. Skogsägarna kan använda den aska som uppstått vid skogsbränningen som gödsel vilket är kvalitativt bättre och vars effekter är långvarigare än det motsvarande industriella skogsgödselmedlets.

Skogsindustrin har visat att den tar ansvar för miljöfrågor. Miljövänlighet kan utvecklas genom att nyttoanvända den näringsrika sidoströmmen för skogarna, öka marknadsvärdet och skapa positiv publicitet.


Effektiv granulering

Tecwill-granuleringssystemet kan placeras i anslutning till fabrikens kraftverk. Flygaskan doseras från asksilorna till specialblandaren med skruvtransportörer, varefter askan blandas med vatten till en lämplig massa enligt receptet. Den fuktade askblandningen doseras på skivgranulatorn där granuleringen sker som en kontinuerlig process.

Vid behov kan askkorn också blandas med extra näringsämnen eller andra användbara näringsrika sidoströmmar från fabriken. En lämplig sammansättning av näringsämnen kan skräddarsys exakt enligt jordens gödselbehov. De bildade kornen transporteras via ett bandtransportörssystem till mellanlager, bytescontainer eller storsäcksstation, varefter de kan försäljas som skogsgödsel.
 

Näringsämnenas och biobränslets kretslopp vid produktion av förnybar energi

Näringsämnenas och biobränslets kretslopp vid produktion av förnybar energi