Bioaska

Till och med sex timmer mera årlig tillväxt per hektar till slutet av en skogs omloppstid.


Med bioaskgödsling upprätthålls det naturliga kretsloppet
  

Trädets bark innehåller alla näringsämnen och mikroorganismer i trädet. När träden avbarkas i fabrik återgår näringsämnena och mikroorganismerna inte till skogen. Beklagligt ofta deponeras askan. Genom att återföra askan till skogen är det möjligt att minska markförstöringen och förbättra trädbeståndets tillväxt. Biomassan innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädbeståndet i rätt proportion – förutom kväve.


Granulerad bioaska är säker för natur, djur och människor

Vid spridning faller granulerad aska jämnt ner på marken och fastnar inte på löv eller kvistar. Ytvatten transporterar inte korn till vattendragens nedre lopp utan kornen är långlivade i marken. Aska är ett miljövänligt och säkert gödselmedel för skogar och åkrar. Den skadar inte natur, djur eller människor när dess sammansättning inte överskrider de föreskrivna gränsvärdena.


Bioaskgödsling är en av de mest lönsamma investeringarna för skogsägarna

Aska är som bekant ett bra gödselmedel. Den lämpar sig särskilt för sumpiga mossbevuxna skogsmarker som lider brist på fosfor och kalium men som innehåller rikligt med kväve och vars jord är sur.

Askkornens näringssammansättning kan skräddarsys exakt enligt jordens gödselbehov, då askgödsling lämpar sig också för moskogar.

Askgödsling ökar trädtillväxten med i genomsnitt 7,0 m3 / hektar och förbättrar trädbeståndets kvalitet. Askgödslingens effekter är långvariga, till och med 30 -40 år.


Granulerad bioaska är lätt att sprida

Det är lätt och snabbt att sprida den granulerade askan i åkrar och skogar genom att använda samma spridningsanordningar som används vid spridning av lantbruks- och skogsbruksgödselmedel.

Askkorn kan spridas noggrant och på ett kontrollerbart sätt i det planerade området. Vid askkorngödsling uppstår inget damm och askan sprids inte okontrollerbart med vinden.


Metlas handbok Aska som skogsgödsel »

Kemera Finska statlig finansiering för hållbart skogsbruk »

Svenska EnergiAskors Handbok för miljöprövning av askor »